Recursos Humans i Productivitat Ètica

Ajudem als nostres Clients a crear el millor clima laboral

Itemsa pot ajudar als seus clients a optimitzar la gestió dels Recursos Humans de la seva empresa: planificació, desenvolupament, implantació, coordinació i control de tècniques capaces de promoure l’acompliment eficaç i eficient del personal.

Itemsa té experiència en resoldre convenientment la variada problemàtica estructural o ocasional dels seus clients en els següents àmbits:

 • Sistemes de retribució variable (primes i incentius per a empleats).
 • Sistemes de valoració i jerarquització de llocs de treball.
 • Sistemes d'avaluació de l'exercici i acompliment individual.
 • Sistemes de gestió de la mobilitat funcional i de la polivalència.
 • Clima laboral a l'organització.
 • Polítiques de personal.
 • Assessorament tècnic i ajuda en la negociació de convenis col·lectius i pactes d’empresa.
 • Redimensionament de plantilles.

Productivitat Ètica

A Itemsa advoquem fermament per la productivitat ètica. Pensada, creada i desenvolupada per al benestar de les persones. Per això un dels nostres principals valors és l'orientació cap a les persones, en base en el respecte mutu i en el desenvolupament integral de tothom qui està implicat en les nostres intervencions, cosa que tenim molt en compte en els projectes d'organització i millora del treball que realitzem. I per aconseguir-ho cal, entre d'altres, comptar amb:

 • Una bona classificació professional (descripció i valoració dels llocs de treball, jerarquització, …).
 • Una bona estructura salarial.
 • Sistemes de retribució variable, amb incentius i primes per a empleats que premiïn la seva participació en la millora dels resultats de la companyia.

Salaris, productivitat, primes i incentius van de bracet

Sabem com identificar, mesurar i quantificar la participació i la dedicació que aporten els treballadors per millorar els indicadors esperables quan la seva feina repercuteix en un increment de l'eficiència (OEE, rendiment, etc.) i, en conseqüència, en la millora de la competitivitat de l'empresa.

Comptem amb les eines per desenvolupar un pla que recompensi aquest valor i executem l'opció de retribució variable (siguin sistemes de primes o sistemes d'organització del treball i incentius) que s'emmotlli millor a les necessitats de cada companyia.

Així mateix, a la nostra suite APPRODUCTIVITY 4.0 disposem d'un mòdul específic, anomenat Competitiveness KPIs and Incentives Manager, per gestionar puntualment els principals KPIs i calcular els incentius a meritar per la plantilla, en funció dels resultats realment obtinguts per la planta i la seva aportació particular.

Disseny organitzatiu i sistemes de valoració de llocs de treball

Dissenyem sistemes de valoració de llocs de treball per tal d'establir estructures de salaris que siguin justes i equitatives, en el sentit d'assegurar una remuneració igual per a llocs que requereixin una exigència globalment similar i compensar de forma adequada els requeriments més grans que alguns llocs presenten en comparació amb altres.

A mesura que les organitzacions es fan més complexes, es fa més difícil mantenir el nivell retributiu dels llocs de treball en equilibri i equitat. Qualsevol canvi no justificat (i, fins i tot, un de justificat que no es percebi així) tendeix a desequilibrar el sistema.

Per això comptem amb un servei específic de valoració de llocs de treball, software específic per gestionar-ho i també oferim suport legal.

Redimensionament de plantilles 360º

Som conscients de la necessitat de canviar la manera de treballar, de fomentar l'autonomia i la policompetència dels equips, d'augmentar la polivalència i la col·laboració entre els seus membres, d'incentivar la participació entre diferents equips o d'apostar per la diversitat.

El nostre know-how Itemsa ens permet redimensionar plantilles i organitzacions per transformar-les en entorns col·laboratius, molt més productius i preparats que comptin amb una base sòlida per afrontar amb èxit el repte de la millora contínua.