Projectes de Competitivitat global

Innovació i creativitat, al servei de la millora integral i sostenible de la competitivitat del Client en els seus mercats.

 • Projectes de millora realistes, fiables i eficaços, ajustats a les necessitats actuals del Client.
 • Pressupostos clars i precisos, desglossats per fases, amb objectius i costos predefinits d’acord amb el Client.
 • Cost dels Projectes habitualment inferior al 50% de l’estalvi obtenible en el primer any de la seva efectiva implantació.
 • Garantia de manteniment d’un bon clima organitzacional i social durant el desenvolupament i implantació dels Projectes.

Si la seva Empresa necessita:

 • Alleugerir i dinamitzar la seva estructura organitzativa.
 • Millorar l’organització pràctica del treball.
 • Optimitzar els processos i mètodes de fabricació (amb les instal·lacions i equips productius actuals o amb reduïda inversió en mitjans auxiliars, de fàcil i ràpid recobrament).
 • Incrementar la qualitat dels seus productes o serveis.
 • Complir i escurçar els terminis d’entrega.
 • Reduir els costos unitaris de producció.
 • Determinar o revisar els temps correctes exigibles de preparació de màquina o canvi de model i els d’execució de les operacions productives.
 • Establir o revisar els sistemes de retribució variable o amb incentiu de la mà d’obra.
 • Assegurar l’entrenament o la formació del personal implicat en el Projecte (tècnics, comandaments intermedis, operaris, representants del personal, etc.) per al seu reciclatge o capacitació en tècniques de millora de la productivitat i qualitat, acompliment del lloc de treball, reconversió professional, polivalència, etc.

ITEMSA pot ajudar-lo a millorar els seus resultats,

 • augmentant els actuals nivells de productivitat i qualitat,
 • normalitzant operacions,
 • perfeccionant mètodes i reduint temps i costos,
 • promovent al mateix temps -en tota l’organització- la creació i manteniment d’un clima de permanent interès per la millora contínua,
 • garantint el manteniment d’un bon clima organitzacional i social a raó d'haver obtingut la lleial col·laboració de les Oficines Tècniques dels Clients i de la recerca de l’acceptació dels estudis per part dels Representants dels treballadors i dels mateixos operaris.

En cas de discrepàncies o conflictes, defensem els nostres estudis davant de les Autoritats laborals i davant dels Tribunals de Conciliació i Arbitratge o Contenciosos del Social.

El sistema de treball d’ITEMSA assegura la continuïtat del Projecte i la seva integració en la cultura corporativa i organitzativa del Client, mitjançant la creació d’equips mixtes de millora, compostos per personal del Client i d’ITEMSA.