Productivitat Ètica

Pensada, creada i desenvolupada perquè beneficiï tots els integrants de l’empresa

En qualsevol projecte que duem a terme des d’Itemsa sempre pensem en el benestar de les persones. Per això, quan treballem per millorar la productivitat de les empreses i dels seus processos, ho fem des del compromís genuí d’assolir solucions eficients per a les empreses alhora que perseguim que les persones que en formen part puguin sentir com els canvis també les beneficien a elles.

Un dels valors principals de la filosofia corporativa d’Itemsa -basada en el respecte mutu i en el desenvolupament integral (competències, actituds i comportaments) de quants es troben implicats en les nostres intervencions- és l’orientació cap a les persones. Per tant, quan implementem projectes amb els nostres clients, també ho fem pensant en el benestar dels seus col·laboradors.

Quan les empreses optimitzen els seus processos i operacions per millorar i créixer (bé sigui innovant; bé sigui augmentant la productivitat de màquines, persones i processos; o bé millorant la qualitat, incrementant la seva flexibilitat, etc.), el canvi cultural necessari per a aconseguir-ho i consolidar-ho es converteix en un pilar fonamental a partir del qual també es pot empoderar l’equip a partir de fer-lo partícip de les millores, dels valors de l’empresa i dels beneficis que comportaran per a ell les millores aconseguides.

Com hem dit, a Itemsa creiem en la productivitat ètica, pensada, creada i desenvolupada perquè totes les persones que formen part d’una empresa percebin com els canvis que ajudem a implementar en els nostres projectes beneficien a la companyia però també a elles. Només d’aquesta manera i amb un compromís ferm per part de tots els membres es podran desenvolupar noves solucions més eficients i que consolidin en el temps els beneficis per a les empreses i les persones que en formen part.

L’ètica i l’empresa

L'ètica ha d'estar present en l'àmbit estratègic, tàctic i operatiu de les empreses; és a dir, qualsevol filosofia, plantejament i enfocament de gestió de l’organització l’ha d’incorporar intrínsecament i també l’han d’aplicar totes les persones que la conformen, de forma que es garanteixi una gestió fonamentada en principis no negociables i no adaptables per conveniències o interpretables segons el moment o les circumstàncies.

Assumir l’ètica com un paradigma empresarial ha de garantir un bon present i futur per a la companyia i per a les persones que en formen part. I, òbviament, no ha de frenar els resultats de l’empresa.

Ètic significa fer el que és moralment correcte.

El moralment correcte, quan es tracta d'una feina manual, significa respectar als treballadors i no perjudicar a ningú al mateix temps que intentem que la feina sigui tan productiva com sigui possible:

  • Per a respectar als treballadors hem d'Implicar les persones en el disseny i les decisions dels llocs de treball.
  • Proporcionar ensenyament i donar temps als treballadors perquè aprenguin la feina.
  • No discriminar a ningú en funció, per exemple, del sexe o la nacionalitat.
  • Donar als treballadors un salari just i un sistema d'incentius eficient, objectiu i proporcional.

Per a no perjudicar a ningú hem de:

  • Fer que el lloc de treball sigui segur per a prevenir accidents.
  • Prevenir les lesions per càrrega de treball mitjançant una bona ergonomia.
  • Crear un bon entorn psicosocial en l'ambient de treball.
  • Deixar temps per a atendre les necessitats personals i recuperar-se de la fatiga.

En un escenari de constant preocupació per part de les persones, la productivitat ètica emergeix com la millor resposta que les empreses poden donar als seus treballadors. A Itemsa som especialistes en l’acompanyament per a la implementació de projectes de millora de la productivitat, augment del valor afegit i increment de la flexibilitat, a partir del canvi cultural en l'organització i la formació i empoderament dels seus membres.

Quan treballem per a una empresa passem a formar-ne part i això ens permet impulsar la transformació cultural des del cor de l’estructura productiva. A Itemsa ens comprometem amb els projectes dels nostres clients, col·laborem en equip i vinculem les nostres expectatives, objectius i remuneració mitjançant un sistema de risc compartit amb els nostres clients. Perquè no només es tracta de millorar la productivitat, a més, cal tenir el millor equip per implementar-la i consolidar-la i per això totes les nostres accions estan emmarcades en la filosofia de productivitat ètica.