Estratègia i Organització Industrial

Dissenyem amb els nostres Clients els Plans d’Acció oportuns, utilitzant les tècniques més eficaces per assolir els seus objectius clau de negoci.

Creem un sistema personalitzat de control d’eficiència global de la maquinària i instal·lacions i del rendiment de les persones, amb indicadors de productivitat (nivells de disponibilitat, utilització, etc.).

ITEMSA pot ajudar als seus Clients a dissenyar el Pla i les metodologies més apropiades per aconseguir els objectius clau de la seva Empresa, identificant els que s’hagin d’aconseguir a curt, mitjà o llarg termini i les línies d’acció a seguir per assolir-los.

L’anàlisi i millora de l’organització pràctica del treball de taller, que ITEMSA realitzi per als seus Clients, es proposa aconseguir -parcial o totalment, en funció d’allò desitjat- els següents objectius:

  • Optimitzar la disposició i la utilització dels espais (per eliminar moviments innecessaris).
  • Organitzar els fluxos de producció (sincronització d’aprovisionaments, produccions i entregues, etc.)
  • Adaptar al procés el moviment de materials (per reduir temps i esforços).
  • Adequar la gestió de la planificació i control de la producció (per tractar d’eliminar temps improductius).
  • Actualitzar els mètodes i temps d’execució del treball i de les preparacions de màquina i de canvi de model (per reduir el contingut de treball derivat de mètodes ineficaços)
  • Millorar la planificació i el control de les existències (per operar amb nivells de stock més adequats i econòmics).
  • Assegurar el manteniment preventiu de les màquines, instal·lacions i equips.
  • Comptar amb un sistema personalitzat de control de l’eficiència global de la maquinària i instal·lacions, així com del rendiment de les persones, i d’indicadors de productivitat (nivells de disponibilitat, utilització, etc.).
  • Implantar sistemes de retribució variable (primes i incentius per a empleats) i sistemes de valoració de llocs de treball.
  • Realitzar un redimensionament de plantilles.