Tècniques i eines dorganització del treball i productivitat

Tècniques i eines per augmentar els nivells de productivitat i qualitat empresarial

En els cursos i formacions d'aquesta àrea ens centrem en proporcionar als assistents tècniques i eines per millorar la productivitat empresarial.

Formación Icon

Introducció al Cronometratge Industrial

Com endinsar-se en les tècniques de mesurament del treball per orientar i canalitzar amb garanties la implantació i l’actualització permanent dels mètodes i temps correctes d’execució del treball, sense repercussions negatives sobre el clima laboral i el sistema d’incentius de l’Empresa.

Durada: 24 Hores

Formación Icon

Estudi del Treball i Cronometratge Industrial

Com assegurar la implantació i l’actualització permanent dels mètodes i temps correctes d’execució del treball, sense repercussions negatives sobre el clima laboral i els sistemes d’incentiu de l’Empresa.

Durada: 40 Hores

Formación Icon

Anàlisi i Millora dels Mètodes de Treball

Com identificar oportunitats de millora a qualsevol procés productiu i fer que l’Organització es beneficiï realment de les seleccionades, aplicant metodologies que garanteixin l’èxit de les implantacions (criteris de selecció dels treballs a millorar; estudis, proves i assajos; eines de suport, etc.).

Durada: 20 Hores

Formación Icon

Disseny dels Llocs de Treball: Productivitat i Ergonomia

Com adequar els sistemes de treball als operadors i els productes als seus consumidors o usuaris (disseny i redisseny de llocs de treball i productes), de manera que es pugui compatibilitzar el necessari objectiu de productivitat amb els de l’exigible seguretat i el raonable confort dels treballadors.

Durada: 21 Hores

Formación Icon

Apreciació d’Activitats

Dotar els participants de les capacitat per avaluar objectivament quina és l’activitat que un treballador desenvolupa en cada moment de manera que el tècnic de temps pugui determinar correctament el temps concedit i la producció exigible en la pràctica del cronometratge industrial.

Durada: 4 Hores

Formación Icon

SMED (Canvi ràpid d’instruments i eines per optimitzar preparacions)

Com optimitzar el rendiment de màquines i instal•lacions, reduint dràsticament el temps dedicat als canvis de sèrie o producte i a les preparacions de màquina, mitjançant la correcta aplicació de la tècnica SMED. S’estudia la necessitat d’utilitzar aquesta tècnica, el seus principis i funcionament, avantatges, etc., amb exercicis pràctics i amb el desenvolupament d’una aplicació completa.

Durada: 16 Hores

Formación Icon

Tècniques de millora en tallers i oficines

Com sensibilitzar els operaris i els comandaments de tallers i oficines als tres pilars bàsics del Lean Manufacturing:
  • L'estandardització.
  • La formació dels operaris per a la polivalència.
  • L'aplicació de les 5S i de l'SMED.
Durada: 24 Hores
Formación Icon

Millora de l’Entorn de Treball de Tallers: Tècnica 5S

Com iniciar i estimular una nova actitud mental que ajudi a l’exitosa introducció de canvis més important en l’organització dels tallers, creant i mantenint un entorn de treball net, organitzat i segur, basat en la filosofia japonesa “5S”, apte per millorar la qualitat de vida laboral dels treballadors i els nivells d’eficàcia i qualitat operatives.

Durada: 9 Hores

Formación Icon

Millora de l’Entorn de Treball d’Oficines: Tècnica 5S

Com crear i mantenir en els seus Serveis Tècnics, Gabinets d’Estudis i Oficines Administratives un entorn de treball net, endreçat i segur, que faciliti la millora contínua de la qualitat i de la productivitat, fomentant i desenvolupant l’esperit de grup, el sentit de l’organització i el respecte de les normes i procediments.

Durada: 16 Hores

Formación Icon

Millora de l'Entorn de Treball de Magatzems: Tècnica 5S

Com crear i mantenir un ambient de treball net, organitzat i segur en un magatzem a partir de l’aplicació de la filosofia japonesa 5S.

Durada: 12 Hores

Formación Icon

Estandardització d’operacions i formació d’operaris per a la polivalència

Com estandarditzar operacions garantint permanentment els objectius de Qualitat, Cost i Termini de lliurament en un entorn segur i ergonòmic. Aquesta estandardització és la base perquè tots els operaris adquireixin els mateixos coneixements teoricopràctics amb mínimes variacions.

Aquests coneixements són la base per a la capacitació dels operaris d’acord amb un procediment formatiu rigorós i gradualment ampliable, que permeti a l’operari realitzar diferents tasques amb un nivell satisfactori de qualitat, productivitat i seguretat.

Durada: 16 Hores

Formación Icon

Impulsió dels 3 pilars bàsics del Taller (5'S + estandardització d'operacions + polivalència d'operaris)

Donar a conèixer i formar els assistents en els coneixements de la filosofia de les 5S per poder aplicar-los a l'estandardització de les operacions ia la formació d'empleats capaços d'exercir diferents llocs de treball.

Durada: 84 Hores

Formación Icon

Tècniques de resolució de problemes i pressa de decisions

Com definir amb exactitud un problema, utilitzant informació objectiva i veraç, i procedir després a la seva resolució mitjançant la recerca i eliminació d’arrel de les causes, utilitzant el procediment QCS (8D) i les eines clàssiques de qualitat.

Com seleccionar les activitats més adequades per a l’eliminació de les causes dels problemes utilitzant un ajustat procediment de presa de decisions.

Durada: 12 Hores

Formación Icon

Equips de Millora

Com crear equips de millora, potents i integrats, que assegurin el constant augment de la productivitat i de la competitivitat de la seva Empresa, reforçant el rol de lideratge dels Caps i els valors de motivació i creativitat dels seus membres.

Durada: 15 Hores

Formación Icon

Manteniment Productiu Total (TPM)

Com aconseguir una utilització més efectiva i rendible de les instal•lacions i la maquinària de l’Empresa, mitjançant l’aplicació de les tècniques TPM que faciliten la reducció dels costos de manteniment, l’augment de la disponibilitat i l’eficiència de l’equip productiu i la millora del grau de motivació del personal (sempre comptant amb la seva responsabilitat en el manteniment cíclic planificat i en el preventiu que s’efectuïn en els moments de no producció).

Durada: 12 Hores

Formación Icon

Millora Contínua (KAIZEN)

Com establir i mantenir en tota l’organització un clima de permanent interès per millorar els resultats de l’Empresa, augmentant els nivells de productivitat i qualitat, normalitzant operacions, perfeccionat mètodes i reduint temps i costos, mitjançant l’aplicació sistemàtica de les tècniques de gestió més modernes i eficaces.

Durada: 20 Hores

Formación Icon

“Just In Time” (JIT)

Com adaptar-se a les exigències canviants de flexibilitat i de servei al Client:
  • Reduint els costos d’existències i de transformació.
  • Assegurant la qualitat.
  • Escurçant els terminis de lliurament, mitjançant la introducció de la filosofia Just in Time i l’aplicació de les tècniques de motivació i gestió d’aquest avançat sistema operatiu.
Durada: 20 Hores
Formación Icon

Distribució en Planta de Tallers

Com analitzar les diferents possibilitats de distribució en planta dels talleres de la seva Empresa, seleccionant la que resolgui més bé el difícil equilibri entre temps i cost de realització, potenciant la racionalitat del procés productiu, el funcionament de les instal•lacions i la seva conservació, la qualitat del producte, la seguretat en el treball, etc., en un entorn operatiu de flux tens i flexible.

Durada: 15 Hores

Formación Icon

Tècniques per a l’optimització del flux de materials i estocs interns en els processos

Com utilitzar els conceptes i les tècniques JIT per a la millora del flux de materials i la reducció dels estocs interns a partir de l’estandardització del nombre de peces a col•locar a cada contenidor (Kanban – quantitats per referència i tipus de recipient), les tècniques de millora del Layout, la definició i estandardització del WIP (Work In Process), etc.

Durada: 40 Hores

Formación Icon

Càlcul de suplements per descans, basat en requeriments ergonòmics (ACBOER)

La necessitat de disposar de llocs de treball cada cop més competitius, productius i, en tot cas, amb unes condicions ergonòmiques adequades porta a la necessitat de disposar d'eines d'anàlisi i avaluació que operin de manera coordinada.

Durada: 4 Hores