Tècniques i eines de productivitat

Com establir i mantenir en tota l’organització un clima de permanent interès per millorar els resultats, com aconseguir una utilització més efectiva i rendible de les instal•lacions i la maquinària o com assegurar la implantació i l’actualització permanent dels mètodes i els temps correctes d’execució del treball, sense repercussions negatives.


Apreciació d'Activitats

Sessió formativa on es valoren els ritmes de treball (activitats) amb què actuen els operaris en la realització de diverses tasques amb la intenció de fixar el temps tipus de les operacions i determinar el volum de feina d'un lloc de treball. 

Distribució en Planta de Tallers

Com analitzar les diferents possibilitats de distribució en planta dels talleres de la seva Empresa, seleccionant la que resolgui més bé el difícil equilibri entre temps i cost de realització, potenciant la racionalitat del procés productiu, el funcionament de les instal•lacions i la seva conservació, la qualitat del producte, la seguretat en el treball, etc., en un entorn operatiu de flux tens i flexible.     

Millora Contínua (KAIZEN)

Com establir i mantenir en tota l’organització un clima de permanent interès per millorar els resultats de l’Empresa, augmentant els nivells de productivitat i qualitat, normalitzant operacions, perfeccionat mètodes i reduint temps i costos, mitjançant l’aplicació sistemàtica de les tècniques de gestió més modernes i eficaces. 
         

Equips de Millora

Com crear equips de millora, potents i integrats, que assegurin el constant augment de la productivitat i de la competitivitat de la seva Empresa, reforçant el rol de lideratge dels Caps i els valors de motivació i creativitat dels seus membres.
    
        

Millora de l’Entorn de Treball de Tallers: Tècnica 5S

Com iniciar i estimular una nova actitud mental que ajudi a l’exitosa introducció de canvis més important en l’organització dels tallers, creant i mantenint un entorn de treball net, organitzat i segur, basat en la filosofia japonesa “5S”, apte per millorar la qualitat de vida laboral dels treballadors i els nivells d’eficàcia i qualitat operatives.

Millora de l’Entorn de Treball d’Oficines: Tècnica 5S

Com crear i mantenir en els seus Serveis Tècnics, Gabinets d’Estudis i Oficines Administratives un entorn de treball net, endreçat i segur, que faciliti la millora contínua de la qualitat i de la productivitat, fomentant i desenvolupant l’esperit de grup, el sentit de l’organització i el respecte de les normes i procediments. 

Manteniment Productiu Total (TPM)

Com aconseguir una utilització més efectiva i rendible de les instal•lacions i la maquinària de l’Empresa, mitjançant l’aplicació de les tècniques TPM que faciliten la reducció dels costos de manteniment, l’augment de la disponibilitat i l’eficiència de l’equip productiu i la millora del grau de motivació del personal (sempre comptant amb la seva responsabilitat en el manteniment cíclic planificat i en el preventiu que s’efectuïn en els moments de no producció).

Anàlisi i Millora dels Mètodes de Treball

Com identificar oportunitats de millora a qualsevol procés productiu i fer que l’Organització es beneficiï realment de les seleccionades, aplicant metodologies que garanteixin l’èxit de les implantacions (criteris de selecció dels treballs a millorar; estudis, proves i assajos; eines de suport, etc.).   


SMED (Canvi ràpid d’instruments i eines per optimitzar preparacions)

Com optimitzar el rendiment de màquines i instal•lacions, reduint dràsticament el temps dedicat als canvis de sèrie o producte i a les preparacions de màquina, mitjançant la correcta aplicació de la tècnica SMED. S’estudia la necessitat d’utilitzar aquesta tècnica, el seus principis i funcionament, avantatges, etc., amb exercicis pràctics i amb el desenvolupament d’una aplicació completa.
          

Estudi del Treball i Cronometratge Industrial

Com assegurar la implantació i l’actualització permanent dels mètodes i temps correctes d’execució del treball, sense repercussions negatives sobre el clima laboral i els sistemes d’incentiu de l’Empresa.

Introducció al Cronometratge Industrial

Com endinsar-se en les tècniques de mesurament del treball per orientar i canalitzar amb garanties la implantació i l’actualització permanent dels mètodes i temps correctes d’execució del treball, sense repercussions negatives sobre el clima laboral i el sistema d’incentius de l’Empresa.

Disseny dels Llocs de Treball: Productivitat i Ergonomia

Com adequar els sistemes de treball als operadors i els productes als seus consumidors o usuaris (disseny i redisseny de llocs de treball i productes), de manera que es pugui compatibilitzar el necessari objectiu de productivitat amb els de l’exigible seguretat i el raonable confort dels treballadors.