Millorem la productivitat més d'un 20% respecte dels temps inicials i establim un procés d'assemblatge en flux tens

Case Study Ros Roca i ITEMSA

ros roca e itemsa

Projecte de millora de la productivitat gràcies a la nova distribució en planta i equilibrats de càrregues de treball i mètodes i temps.

Case Study

S'integra a la planta de Tàrrega un producte de camió recol·lector que es fabricava en la planta de Dennis Eagle del grup, a UK (procés de caldereria del Model Olympus, amb totes les seves variants), aprofitant per a efectuar-lo en flux continu.

icon_situacion-de-partida

Situació de Partida

Necessitat de traslladar la producció d'aquest producte a la planta de Tàrrega, aprofitant per a què tot el procés de caldereria s'efectués en flux tens (tots els processos seqüenciats), quan a la planta de DE es treballava "per lots", amb un temps total de 62 hores/unitat.

icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

  • Observar, registrar i analitzar un cicle sencer del Model Olympus (procés, mètodes, croquis, etc.), en UK.
  • Proposar un nou layout i procés per a l'espai disponible a la planta de Tàrrega.
  • Assistir en la implantació del nou layout, processos, mètodes, equilibrats i temps resultants.
icon_actuacion

Actuació

  • Anàlisi dels processos i mètodes operatoris de DE, a UK.
  • Disseny del layout més adient per a la planta de Tàrrega i de la resta de millores identificades.
  • Quantificació dels temps resultants i de l'estalvi assolible, respecte de la situació de DE.
  • Presentació dels nous layout, procés i equilibrats, i de les millores proposades.
  • Suport en la implantació del procés previst (assegurar el procés, el layout, els mitjans, els equilibrats, els mètodes i els temps).
  • Anàlisi dels processos i mètodes operatoris un cop implantats a Tàrrega, per a la seva definició definitiva.
icon_objetivos

Objectius

Integrar a la planta de Tàrrega, de manera optimitzada, el procés de Caldereria del model Olympus que es fabricava en la planta de Dennis Eagle, a UK.

icon_resultados

Resultats Obtinguts

  • Nova distribució en planta i equilibrats de càrregues de treball, mètodes i temps, que permetin produir en flux tens tots els processos de caldereria del Model Olympus.

0%

Millora de la productivitat respecte dels temps inicials.