Millora de la productivitat i disseny d'un sistema de càlcul de l'equip humà necessari en funció de la càrrega de treball

Case Study NISSAN i ITEMSA

nissan barcelona

Millora de la productivitat i càlcul de plantilles basat en les càrregues de treball.

Case Study

S'aconsegueix millorar la productivitat de tots els Magatzems, entre el 15 i el 30%, i dimensionar ajustadament les plantilles necessàries en cada moment, a més de participar en l'eficaç implantació dels estudis realitzats.

icon_situacion-de-partida

Situació de partida:

Necessitat de garantir un adient nivell de productivitat (eficiència de les instal·lacions i rendiment de la mà d'obra), pel fet que compta amb una important dotació de mitjans tecnològics que han de rendibilitzar.

icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

  • Analitzar i millorar l'organització i els processos de les dependències afectades.
  • Determinar els mètodes operatoris de les tasques i dels seus corresponents temps correctes d'execució, utilitzant les tècniques internacionalment admeses per a l'observació, l’anàlisi i el mesurament del treball ( "vídeo", cronometratge, MTM, etc.) i garantint tant la bondat tècnica de les actuacions i resultats com el compliment dels deures d'informació a la Representació dels treballadors.
icon_actuacion

Actuació:

  • Optimització del layout dels Magatzems.
  • Redistribució de les ubicacions dels articles.
  • Proposta i implantació de millores organitzatives, de mitjans (d'escàs cost i ràpid retorn) i de mètodes de treball.
  • Elaboració de fitxes d'instruccions (SOP’s).
  • Determinació de les càrregues de treball exigibles.
  • Impartició de formació en Mètodes i Temps als Comandaments intermedis i als representants dels treballadors.
icon_objetivos

Objectius

Millorar la productivitat global en més d'un 10%.

icon_resultados

Resultats obtinguts

  • Determinació del personal necessari per lloc, en funció del volum de treball diari (molt variable).

0-30%

Millora de la productivitat de tots els seus Magatzems (Recepció, Expedició i Intermedis)