Reduïm el temps necessari per posar a la venda online una peça de roba i el del seu lliurament al client final

Case Study empresa espanyola líder mundial del sector de la moda i ITEMSA

Empresa española líder mundial del sector de la moda e ITEMSA

Millora de la productivitat i dels fluxos logístics per reduir el temps de posada a la venda i de lliurament

Case Study

S'obté un augment de la productivitat del 10%, es disposa de mètodes operatoris optimitzats i globalitzats per a totes les tasques logístiques i una eina de dimensionament de plantilles necessàries per a cada situació i estacionalitat que pugui presentar-se.

icon_situacion-de-partida

Situació de partida:

Necessitat de poder dimensionar i organitzar les plantilles MOD de manera eficient, en funció dels volums i mix de treball conjunturals, a partir de disposar de mètodes de treball òptims i estàndards, a nivell worldwide, així com dels seus temps estàndards i exigències productives corresponents.

icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

Establir els mètodes de treball de tot el procés logístic i d'emmagatzematge.

Disseny de Taules de temps predeterminats que permetin dimensionar i optimitzar la utilització dels recursos humans dels diferents Centres logístics.

icon_actuacion

Actuació:

  • Definició del disseny dels llocs de treball, dels procediments i dels mètodes operatius.
  • Determinació dels corresponents temps correctes d'execució, utilitzant les tècniques internacionalment admeses per a l'observació, l’anàlisi i la mesura del treball ("vídeo", cronometratge, MTM, etc.) i garantint la bondat tècnica de les actuacions i resultats.
  • Disseny de Taules de temps predeterminats, en funció de les millores aprovades.
  • Formació i suport als responsables del Client en la utilització de les Taules de temps predeterminats, per al dimensionament i organització òptima de les plantilla MOD, en funció dels volums i mix de treball de cada moment.
icon_objetivos

Objectius

Disposar de Taules de temps predeterminats, basades en mètodes operatoris definits, per a totes les tasques logístiques, que aportin una millora de la productivitat de l'ordre de l'10%

icon_resultados

Resultats obtinguts

  • Disponibilitat de mètodes operatoris per a totes les tasques dels Centres logístics ubicats en diversos països.
  • Personal capacitat per dimensionar i organitzar convenientment els recursos humans necessaris.
  • Reducció del temps per oferir el producte en botiga virtual.
  • Reducció del temps de lliurament al client final.

0%

Millora de la productivitat de l'ordre del