Millorem la competitivitat i la productivitat gràcies a la millora de l'eficiència, l'estandardització de processos i la reducció d'incidències

Case Study Rafael Márquez Moro y Cía. S.A. i ITEMSA

Itesma y Rafael Márquez Moro y Cia, ajuts acció

Implantació pilot d’integració d'APPRODUCTIVITY4.0 per a la millora de la productivitat mitjançant l’optimització i el control dels processos en temps real

Case Study

Es dissenya i presenta un projecte per a l'obtenció dels Cupons Indústria 4.0 d'ACCIÓ que desemboca en un projecte d'Implantació pilot d’integració d'APPRODUCTIVITY4.0 per a la millora de la productivitat mitjançant l’optimització i el control dels processos en temps real. Amb el projecte s'aconsegueix una millora del 15% en productivitat tècnica, una millora addicional amb el temps del 5% en eficiència tècnica i disposar d’informació fidedigna.

icon_situacion-de-partida

Situació de Partida

Rafael Márquez Moro y Cía. S.A. té més de 50 anys d'història i el 1999 s’inaugurà la nova fàbrica a l’actual ubicació, on es disposa de l’espai, mitjans i tecnologies necessaris per a la fabricació, transformant la barra de llautó a peça acabada amb la màxima qualitat i garantia pels seus clients.

L’actual situació del mercat ha obligat a l’empresa a obrir nous mercats, el que ha permès un increment de les vendes que, tanmateix, no ha comportat una millora significativa en el balanç de l’empresa, per l’escassetat del marge i els elevats costos de producció.

Per pal·liar aquesta situació, l’empresa s'ha fixat l’objectiu de fer més eficient el procés productiu:

 • Realitzar seguiments diaris de la producció, màquina per màquina, prenent mesures manuals de la producció (cicles, aturades, etc.), per a conèixer la situació real.
 • Amb les dades obtingudes, s’ha pogut determinar el grau d’eficiència global de les diferents seccions de la fàbrica.

Per aconseguir-ho, es sol·liciten els Cupons ACCIÓ a la Indústria 4.0 (2020) per tal de realitzar una implantació pilot de l’aplicació APPRODUCTIVITY4.0 (mòduls Work Study i KPIs & Incentives) i la metodologia de treball implícita, per tal de:

 • Disposar d’un sistema àgil per a la definició dels estàndards -dotant de flexibilitat als processos, per poder fabricar sèries cada cop més curtes, sense impacte negatiu en els costos de l’empresa- i, alhora
 • Poder conèixer, en temps real, les possibles desviacions de la realitat respecte dels estàndards, per tal de poder reaccionar immediatament abans que la desviació es converteixi en malbaratament.
 • I, en definitiva, millorar l'eficiència i productivitat de la seva fàbrica.
icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

 • Definició d'objectius i pla de treball del projecte.
 • Instal·lació i parametrització de la solució informàtica d'Indústria 4.0 APPRODUCTIVITY4.0
 • Definició dels estàndards (processos, mètodes i temps) i dels corresponents KPI's de seguiment a la zona/secció on es durà a terme la implantació pilot.
 • Sistemàtica de seguiment i anàlisi dels KPI’s.
 • Finalització de la implantació pilot i presentació de l'informe final, especificant els resultats obtinguts i quantificació del potencial de millora assolit.
icon_actuacion

Actuació

Definició d’objectius i pla de treball del projecte:

 • Visita inicial, per a obtenir coneixement cabal dels processos productius de l’Empresa:
  • El nostre Director tècnic i assessor acreditat ACCIÓ en Indústria 4.0, Albert Calvo, juntament amb un dels nostres Responsables de Projectes visiten les instal·lacions per tal d’organitzar les tasques de presa de dades a realitzar en aquesta fase inicial del Projecte.
 • Definició dels objectius i del pla de treball del Projecte:
  • Després d’analitzar la informació resultant dels primers estudis realitzats (com a part de la feina prevista al Punt Instal·lació i parametrització de la solució informàtica d’Indústria 4.0 APPRODUCTIVITY4.0), s'acorda desenvolupar la implantació de la següent manera:
  • Instal·lació i parametrització d'APPRODUCTIVITY4.0:
   Per a la millora de la productivitat “tècnica”:

   • Presa de dades “in situ” dels diferents treballs productius de les següents seccions: Premses, Màquines semiautomàtiques i màquines automàtiques.
   • Anàlisi, mitjançant Cronometratge i SMED, d’aquests treballs.
   • Assignació dels corresponents coeficients de descans (fatiga i necessitats personals) per a les condicions de treball observades.
   • Determinació dels temps d’execució i de canvi corresponents i creació de les corresponents Taules d’estàndards predeterminats per tal de disposar d’eines de planificació i control precises, àgils i eficients.

   Per a la millora de l’Eficiència (“productivitat real”):

   • Presa de dades “in situ” i observació general del desenvolupament del treball realitzat pels Operaris i del funcionament de les Màquines principals.
   • Anàlisi, mitjançant Mostreig, de la citada observació (Premses, Màquines semiautomàtiques i màquines automàtiques).
   • Aquest mostreig permet quantificar l’aprofitament que s’està obtenint de les principals Màquines i els motius reals d’aturada d’aquestes.
   • Tanmateix, es quantifica la distribució de la totalitat de les hores de presència del personal directe observat: realització de tasques de valor afegit, de no valor afegit, atenció d’incidències o avaries, aturades, absències, etc.
   • D’aquesta manera, es pot quantificar el temps que en l’actualitat es desaprofita per la presència de malbarataments (ineficiències).
   • Comparació dels resultats obtinguts amb la informació que gestiona l’Empresa.
   • Proposta de millores organitzatives, de medis (d’escàs cost i ràpida amortització), d’equilibrat de càrregues de treball, de layout, de mètode, etc.
   • Estimació del potencial de millora de la productivitat assolible amb la incorporació de les millores proposades.

   Tasques auxiliars i de suport:

   • Donar accés als Responsables de Rafael Márquez Moro y Cía. S.A. a APPRODUCTIVITY4.0, amb la consegüent definició de rols i permisos, per tal que puguin realitzar estudis propis de l’Empresa i calcular els KPIs resultants.
   • Impartir formació en l´ús de l’aplicació (mòduls Work Study i KPIs & Incentives).
   • Prestar suport als responsables del client per a que li treguin el màxim partit a l’eina d’Indústria 4.0.
 • Definició dels estàndards (processos, mètodes i temps) i dels corresponents KPI’s de seguiment a la secció seleccionada per a la implantació pilot (Màquines semiautomàtiques):
  • Es realitzen estudis de mètodes i temps de les tasques de producció i de canvi de format o preparació de màquines.
  • Es determinen els estàndards corresponents després de la implantació de les propostes de millora identificades.
  • Es concreten i modifiquen els KPI’s amb els que mesurar l’avenç de la Producció i el nivell d’acompliment de la planificació prevista (també seran la base pel futur Sistema d’Incentius).
 • Sistemàtica de seguiment i anàlisi dels KPI’s:
  • S’incorpora el mòdul KPIs & Incentives d’APPRODUCTIVITY4.0.
 • Implantació pilot i presentació de l’informe final, especificant els resultats obtinguts assolit durant el període d’implantació pilot i la quantificació del potencial de millora:
  • Assistència a la Direcció en la implantació de les millores i dels nous mètodes optimitzats a la zona pilot (màquines semiautomàtiques).
  • Càlcul de les mètriques del projecte (resultats aconseguits vs. objectius previstos).
icon_objetivos

Objectius

L’empresa es planteja disposar d'una fàbrica amb els sistemes de gestió interconnectats, disposant de les dades i informació precisa, en temps real, mitjançant sensors instal·lats en els punts del procés més adients -per tal de recopilar i comunicar les dades de manera més eficient-, que permetrà facilitar la gestió de les desviacions des del primer moment en què es produeixin.

I per tant, s’espera obtenir un augment de l’eficiència, tant en termes d’aprofitament de màquina, rendiment i qualitat, una millora del servei al client, eliminació de paperam i càlcul manual d’incentius, control visual de l’estat de la fàbrica i d’altres.

Els objectius a assolir amb aquesta intervenció (qualitatius i quantitatius) eren:

 • Quantificació de la millora de la productivitat assolida mitjançant la millora dels processos i dels mètodes de treball i l’increment de la utilització de les instal·lacions i màquines, gràcies a la implantació pilot.
 • Quantificació de l’efecte de la reducció dels malbarataments en la millora de l’eficiència (reducció del GAP entre realitat i estàndards).
 • Confirmació de la validesa del software APPRODUCTIVITY4.0, com a eina d’Industria 4.0, per a la millora de la competitivitat de l’empresa.
icon_resultados

Resultats Obtinguts

 • Procediment d’assignació d’estàndards de mètodes i temps:
  Amb APPRODUCTIVITY4.0 s’han establert els mètodes operatoris corresponents a les tasques de producció i de preparació o canvi de model, per tal d’estandarditzar els mètodes de treball practicats pels operaris de la Secció de màquines Semiautomàtiques. S’han analitzat els citats mètodes i s’han incorporat millores que han permès millorar la productivitat “tècnica” -a nivell d’enginyeria (millora dels mètodes de treball i eliminació de tasques de no valor afegit)- de l’ordre del 10-15% respecte de la situació inicial.
  Incorporades aquestes millores, amb APPRODUCTIVITY4.0 s’han determinat els temps estàndards d’una mostra representativa dels temps de producció d’algunes referències i dels canvis de model d’algunes màquines.
 • Procediment de planificació:
  La planificació es realitza amb APPRODUCTIVITY4.0, vinculant directament els temps estàndards establerts per cada referència i preparació de màquina (Taules d’estàndards predeterminats creades amb el mòdul Work Study), indicant la quantitat a fabricar de cadascuna de les màquines i dels canvis a realitzar.
  D’aquesta manera, no cal escriure manualment a l’Excel els valors dels temps estàndard, com es fa en l’actualitat, sinó que es fa amb els temps registrats al sistema, garantint així que sempre es treballa amb la darrera versió dels citats estàndards.
 • Procediment de control de la producció i del càlcul de KPI’s de gestió:
  El control dels motius d’aturada i de tasques no productives no s’ajustava a la realitat del dia a dia, cosa que impedia conèixer l’impacte real dels malbarataments que es presentaven, limitant la capacitat de poder prioritzar de manera correcta possibles plans d’acció per a la millora continua de l’eficiència.
  Al voltant d’un 45% dels temps d’aturada de les màquines semiautomàtiques era deguts a canvis de model i preparacions, per això es va decidir treballar de manera intensa en l’optimització d’aquestes operacions de preparació de Màquina.
  La integració dels mòduls de Work Study i el de KPI-Incentives d'APPRODUCTIVITY4.0 ha permès que els càlculs dels rendiments es facin de manera automàtica i també s'està treballant en la incorporació de sensors per tal de suprimir aquests butlletins manuals.
  El mòdul de KPI-Incentives rep del de Work Study els temps estàndards i la planificació elaborada, així com la informació relativa al que ha succeït realment. D’aquesta manera, es calculen automàticament els KPIs predefinits i es poden valorar en el període de temps que es desitgi.
  A banda del càlcul de l’indicador de rendiment, APPRODUCTIVITY4.0 ha permès incloure també el d'eficiència, de manera que es disposa de més informació per tal de poder actuar en la millora de la “productivitat real” (reducció del GAP entre els temps estàndards i la realitat). La millora d’aquesta Eficiència (“productivitat real”) s’assoleix amb el temps i de manera gradual i s’estima que es podran assolir estalvis de l’ordre del 5% addicional a la millora tècnica en els primers anys d’aplicació.

0%

Millora de la productivitat tècnica de l'ordre del

0%

Addicional en la millora de l'eficiència