Formació en Recursos Humans i Productivitat Ètica

Construeix el millor clima laboral

Itemsa pot col·laborar amb els seus Clients en l'articulació d'un sistema integrat de Gestió Estratègica dels Recursos Humans, basat en la seva pròpia visió, valors, actituds i comportaments desitjats, estil de direcció i lideratge, participant en el disseny, la negociació i la implantació dels aspectes relacionats amb l'organització del treball, la classificació professional i la valoració de llocs de treball, així com sistemes de retribució variable i incentiu, ja sigui en el context de la negociació d'un Conveni Col·lectiu, d'un Pacte d'Empresa o com a part de una decisió estratègica. Sempre amb l'objectiu d'aconseguir una millora de la competitivitat (en termes de productivitat, d'assegurament de la qualitat, de compliment dels terminis de lliurament i de millora de la seguretat i de l'ergonomia), des de l'ètica, i una millora i manteniment del bon clima laboral a l'empresa.

A Itemsa advoquem per organitzacions centrades en les persones i per això és bàsic mantenir el millor clima laboral possible alhora que s'intenta aprofitar al màxim el potencial de cadascun dels treballadors. Per això és imprescindible mantenir actualitzats els coneixements de les competències i aptituds necessàries per desenvolupar cadascuna de les tasques i llocs de treball, cosa que repercutirà en una millora dels resultats personals i organitzacionals.

La gestió de plantilles suposa un repte constant per a les empreses i una correcta gestió estratègica dels recursos humans es fa imprescindible en el canviant entorn actual. Per això oferim cursos que doten als responsables d'aquesta àrea dels coneixements i les eines necessaris per respondre amb celeritat, eficàcia i flexibilitat als desafiaments que es produeixen en les relacions individuals i col·lectives dins de les empreses.

Entre altres, els/les responsables de RRHH requereixen amplis coneixements en matèria de lideratge, motivació o política retributiva, i a Itemsa oferim formació especialitzada en aquestes àrees.

Un altre aspecte clau a les organitzacions és, a banda de disposar d'una estructura salarial adequada i equilibrada, basada en la valoració de llocs de treball, la retribució variable i com crear sistemes de primes i incentius lligats a la productivitat i la qualitat. Per això, a més de poder oferir als nostres clients serveis de consultoria en RRHH i una eina que permet disposar dels càlculs dels KPI i incentius de manera automàtica gràcies a Competitiveness KPIs i Incentives Manager, un mòdul del nostre software APPRODUCTIVITY 4.0, formem al personal de recursos humans de les empreses per a l'anàlisi, la descripció i la valoració de llocs de treball, així com per dissenyar i gestionar sistemes de retribució variable.

Per això, oferim cursos especialitzats en diferents àrees de formació i tot seguit presentem els cursos per formar els assistents en l'àrea dels Recursos Humans i la Gestió de Plantilles:

Formación Icon

Formació en Descripción i Valoración de Llocs de Treball (VLLT)

Com realitzar la Descripció i la Valoració de Llocs de Treball, mitjançant la utilització d'un sistema de valoració de llocs de treball analític funcional (assignació de punts per factor), com pot ser l'elaborat per la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

Durada: 8 Hores

Formación Icon

Retribució Variable a l’Empresa

Com dissenyar i gestionar un sistema de retribucions que, tenint en compte la situació econòmica de l’Empresa i les exigències del mercat de salaris, contribueixi eficaçment al manteniment d’una plantilla d’alt potencial, suficientment motivada i sense ganes de canviar d’empresa. Per a aquest propòsit serà necessari que la seva estructuració respongui a l'anàlisi prèvia de la importància i l'harmonia relativa de les ocupacions (valoració i jerarquització dels llocs de treball), al resultat de les avaluacions cícliques de la tasca individual i, en la mesura que sigui possible, a l’apreciació de la capacitat de resposta dels empleats de cara a futures necessitats de canvi en l’Organització.

Durada: 12 hores

Formación Icon

Estratègies i Polítiques de Recursos Humans

Com articular un sistema integrat de Gestió Estratègica dels Recursos Humans a l’Empresa, basat en una nova cultura empresarial (visió, valors, actituds i comportaments desitjats, estil de direcció i lideratge, etc.) i traduït a polítiques de personal més positives i eficaces (en matèria de treball i formació, organització del treball i retribució, salut i prevenció de riscos, informació, comunicació i participació, relacions laborals, etc.) per respondre amb rapidesa i flexibilitat al repte dels canvis que es produiran en els pròxims anys en l’àmbit de les relacions individuals i col•lectives de treball.

Durada: 24 hores

Formación Icon

Negociació Col•lectiva a l’Empresa

Com preparar i negociar un Conveni Col•lectiu o un Pacte d’Empresa que respongui a les seves autèntiques necessitats en matèria de competitivitat, flexibilitat i productivitat dels recursos humans (classificació professional, mobilitat i polivalència; organització del treball; ordenació de la jornada; retribució variable i flexible, etc.), sense altres condicionaments que els imposats per la situació de mercat i economia de l’Empresa i pel respecte a la legislació i als drets adquirits o condicions més beneficioses no renegociables, evitant conflictes innecessaris.

Durada: 24 hores