Consultoria industrial

Treballem junts amb vostè i amb el seu equip per augmentar i millorar la seva rendibilitat, eficiència, productivitat i competitivitat de la seva empresa.

Treballem junts amb vostè i amb el seu equip per augmentar i millorar la seva rendibilitat, eficiència, productivitat i competitivitat de la seva empresa.

A ITEMSA treballem per millorar la competitivitat (augmentar i millorar la productivitat industrial, qualitat i flexibilitat) dels nostres Clients, reduint el cost dels seus processos clau de negoci. Obtenim habitualment estalvis superiors al 25% dels costos dels processos revisats, amb terminis de retorn del cost de la nostra intervenció coneguts amb antelació pel Client i, normalment, inferiors a 6 mesos, i amb honoraris en funció de resultats (vinculats a l'import de les economies pressupostades).

Diagnostiquem prèviament la situació objectiva actual, quantificant el potencial d’estalvi obtenible. Ajudem a les empreses a aconseguir que es compleixin puntualment els seus objectius estratègics i a ser més eficients i rendibles. Els acompanyem sempre fins a aconseguir els resultats proposats.

Àrees d'especialització

Treballem junts amb vostè i amb el seu equip per augmentar i millorar la seva rendibilitat, eficiència, productivitat i competitivitat de la seva empresa.

Reducció de Costos

Estratègia i Organització Industrial

Logística

Mètodes i Temps

Recursos Humans

Estratègia i Organització Industrial

A ITEMSA ens dediquem a millorar la competitivitat (augmentar i millorar la productivitat industrial, qualitat i flexibilitat) dels nostres Clients, reduint substancialment el cost dels seus processos clau de negoci, especialment la producció. Ho fem així:

  • Sense necessitat d’inoportunes i costoses inversions.
  • Optimitzant la utilització dels recursos de què disposen en cada moment (mà d’obra, maquinària i inventaris), mitjançant la racionalització del treball i el redisseny organitzatiu.
  • Aportant un nou i més alt valor als seus productes i serveis.
  • Sense deteriorament del bon clima laboral.

Els nostres consultors industrials tractaran d’augmentar la rendibilitat dels seus processos promocionant i aconseguint major esperit de col·laboració i rendiment dels seus empleats, i els ajudaran a:

  • Augmentar els nivells de competitivitat i rendibilitat de la seva empresa.
  • Millorar la qualitat de la producció, augmentant al mateix temps l’eficiència i la productivitat industrial de les seves instal·lacions i mà d’obra.

L’alt nivell de professionalitat dels nostres experts es basa en una sòlida i dilatada experiència pràctica i en la formació contínua en les millors i més modernes pràctiques internacionals.

Els nostres especialistes posseeixen els criteris precisos per comprendre la situació de l’empresa Client i per comunicar-la, junt amb els objectius de millora proposats, a tota l’organització d’aquella. Tenen la capacitat per crear la visió del procés de millora de la seva organització i per desenvolupar l’estratègia més adequada.

Els objectius i el pla d'accions, necessaris per garantir la millora contínua en l’Empresa, seran determinats amb la col·laboració dels empleats que, a proposta d’ITEMSA, designi i autoritzi el Client.

Diagnostiquem prèviament la situació objectiva actual del Client en matèria d’eficiència de l’equip industrial i de rendiment de la mà d’obra, quantificant el potencial d’estalvi obtenible amb l’elaboració i eficaç implantació d’un Projecte Integral de Millora, ajustat i rendible.

Ajudem a les empreses a aconseguir que es complexin puntualment els seus objectius estratègics i a ser progressivament més eficients i rendibles.

Els acompanyem sempre fins a aconseguir els resultats proposats.

Ens avalen 30 anys d’exitosa experiència en la consultoria en millora de la productivitat industrial i de serveis.

La clau de la nostra metodologia, vàlida per a qualsevol activitat i sector, és l’especialització.

Oferim un servei d’excel·lència, amb atenció personalitzada.

Els proposem que inverteixin en el nostre coneixement pel seu propi interès i benefici. El cost de la nostra intervenció en el seu Projecte de Millora representarà, com a molt, la meitat del que estalviarà la seva empresa en el primer any d’implantació del nostre estudi.