Avantatges principals

D’aplicació universal, flexible, modular i molt eficaç

ItemsaSoft PROCESOS® ha estat desenvolupat per especialistes en la gestió de processos, mètodes i temps per a especialistes en processos, mètodes i temps. Està orientat a la millora de la productivitat i el control permanent de la seva evolució. És compatible amb qualsevol altre software de gestió. Garanteix una gestió documental “zero papers”.


ItemsaSoft PROCESOS® permet:   

 • Introduir dades mitjançant formularis i seleccionar opcions que assegurin resultats totalment fiables, des del principi, a un usuari inexpert.
 • Complir fidelment totes les recomanacions de l’OIT per al càlcul de temps-tipus, mitjançant la utilització d’opcions adequades.
 • Crear llibreries d’elements, operacions, estudis, processos, etc. (està dissenyat simulant un sistema d’arxius, organitzat per carpetes i amb diferents tipus de documents).
 • Garantir la traçabilitat de cada estudi, mitjançant el registre automàtic de les modificacions (dates, responsables, motius…).
 • Centralitzar tota la informació en una base de dades i evitar així els riscos dels arxius en Excel i de les repeticions.
 • La seva concepció és modular.
 • Està disponible en diferents idiomes. 
 • Resulta eficaç per a l’elaboració i actualització dels preus dels productes.
 • Assegura l’accés a l’última versió de qualsevol dada. 
 • L’accés a les dades pot ser limitat a diferents nivells d’usuaris. 
 • Garanteix la necessària homogeneïtat de la documentació generada, mitjançant:
  • Un únic origen de dades, traduïble a múltiples representacions i escollint en cada ocasió l’informe corresponent.
  • Un únic format de sortida (informes), sigui quin sigui el tècnic introductor de les dades.
  • La incorporació d’un dissenyador d’informes, capaç d’adequar-los a cada necessitat o conveniència.
 • Facilita la innovació i la millora dels processos.
 • Assegura una gestió documental ‘zero papers’.
 • La seva utilització, àgil i fàcil, permet flexibilitzar la producció i estalvia entre el 40 i el 70% del temps de dedicació habitual dels analistes de processos, mètodes i temps.
 • Optimització, estandarditzada i mundialment aplicable, dels diferents procediments d’industrialització i producció.  
 • Valuosa informació polivalent: planificació i control, producció, qualitat, costos, traçabilitat, incentius, etc.
 • Rigorós control d’actualització (automàtica) de processos, mètodes, temps, recursos i documentació.
 • La seva aplicació és universal, per a qualsevol sector d’activitat.