Estratègies de competitivitat

Els formem per implementar amb èxit un Pla de Millora de la Competitivitat, sensibilitzar i implicar tota la línia de comandament de la seva Empresa amb els reptes de millorar els seus nivells de cost, qualitat i servei actuals, i per desenvolupar estratègies del seu negoci que els asseguren eficaçment la rendibilitat dels seus productes o serveis.


Com s’estableix i es coordina un Pla de Millora: exemples tipus

Com implementar amb èxit un Pla de Millora de la Competitivitat per a la seva Empresa:

 • Analitzant i diagnosticant amb precisió la situació de partida.
 • Establint objectius ambiciosos i assolibles en les àrees de gestió més decisives. 
 • Programant les accions necessàries amb mínimes inversions i/o despeses. 
 • Controlant permanentment els resultats per introduir a temps les correccions oportunes, i assegurant els nivells necessaris de participació i de compromís per part de la línia de comandament i dels diferents equips de treball.  


        

Introducció al Sistema Lean Manufacturing

Com assegurar en els seus tallers un flux de producció ajustat i flexible, tendent al “Peça a Peça”:

 • Eliminant o reduint el malbaratament generat per les 4M (materials, maquinària, mà d’obra i mètode).
 • Realitzant un manteniment productiu total (TPM).
 • Minimitzant els temps de canvi de model (SMED).
 • Optimitzant els mètodes i el temps de treball mitjançant l’aplicació del MTM,  en un entorn cultural de millora contínua.

 

Introducció a la Competitivitat Industrial

Com sensibilitzar i implicar la línia de comandament en els reptes de competitivitat de l’empresa industrial per respondre eficaçment a les exigències canviants del mercat en relació amb els costos, qualitat i servei:

 • Aplicant adequadament les tècniques més modernes d’organització i gestió de la producció.
 • Optimitzant la utilització dels recursos disponibles. 
 • Dinamitzant l’actuació de les persones i els equips de treball.

Gestió estratègica de la Rendibilitat

Com desenvolupar estratègies de negoci que assegurin eficaçment la competitivitat de la seva Empresa i la rendibilitat dels seus productes o serveis (actuals i futurs),  dinamitzant les sinèrgies potencials de tota l’organització cap a una implementació eficient i harmònica del Pla Estratègic i cap a una Gestió integrada del producte, mitjançant la correcta aplicació de les tècniques del TCM (Total Cost Management), de l’Anàlisi del Valor i del Benchmarking.

Sistema de Gestió basat en Processos (BPM)

Com implantar exitosament a la seva organització el BPM (Business Process Management), mitjançant la definició i aplicació d’un rigorós mètode d’anàlisi i millora dels processos, tasques i recursos implicats en els béns i serveis produïts, de manera que es detectin les disfuncions i es racionalitzin i s'optimitzin les activitats, facilitant la reactivitat i el desenvolupament de la professionalitat i de la polivalència de les persones.

L’Organització motivada, capaç i flexible

Com promoure i desenvolupar a l’Organització un clima de treball veritablement compromès amb l’eficàcia i la competitivitat dels productes i serveis que s’ofereixen al Client, mitjançant la formació en tècniques de relació interpersonal i de treball en equip, que potencien la professionalitat, l’esperit de col•laboració i l’adaptabilitat dels recursos humans  de l’Empresa, assegurant el permanent desenvolupament d’hàbits de millora.

Optimització de la relació “Qualitat-Cost” mitjançant l’Anàlisi del Valor

Com conduir la concepció o el redisseny d’un procés, d’un producte o d’un servei, de manera que s’asseguri la satisfacció del Client i s’optimitzi la relació qualitat-cost, mitjançant la correcta utilització de l’acreditada tècnica de l’Anàlisi del Valor.