Models de col·laboració

Abans d’actuar, diagnostiquem amb precisió

ITEMSA pot ajudar-los a implementar amb èxit un Pla de Millora de la Competitivitat per a la seva Empresa. Els farem un estudi previ de la situació real en què es troben en aquest àmbit, per orientar –sobre una base objectiva– l'enfocament de la nostra futura intervenció tècnica i per facilitar la identificació i l’ordre de prioritat de les accions de millora a desenvolupar.

ITEMSA també pot ajudar-los a desenvolupar i implantar eficaçment un Pla de millora d’un procés, limitat a una Secció de fabricació o a una Línia de muntatge, prèvia confecció d’un pressupost tancat, amb objectius d’estalvi a aconseguir i despesa variable de la nostra intervenció.

Finalment, podem col·laborar amb la seva Empresa, assumint –per exemple– el desenvolupament de les funcions, globals o parcials, d’un servei intern d’assessorament en matèria de mètodes i temps pels seus processos industrials.

De vegades i amb l’objecte de precisar amb més exactitud i detall la quantia de les economies assolibles amb l’eficaç implantació del Projecte de millora, ITEMSA recomana la realització d’un Diagnòstic o estudi previ de la situació real de la fàbrica, en matèria de productivitat, per orientar –sobre una base objectiva– l’enfocament de la futura intervenció tècnica i per facilitar la identificació i l’ordre de prioritat de les accions de millora a desenvolupar.

Amb tot, es podrà aconseguir una reducció dels actuals costos operatius més eficaç i significativa.

  • Analitzant i diagnosticant raonablement la situació de partida.
  • Establint objectius ambiciosos i assolibles en les àrees de gestió més decisives.
  • Programant les accions necessàries, amb mínimes inversions o despeses.
  • Controlant permanentment els resultats, per introduir a temps les correccions oportunes.
  • Assegurant els nivells necessaris de participació i compromís, per part de la línia de comandament dels diferents equips de treball.

Oferim a la seva Empresa els models de col·laboració següents:

 

1.- Projectes de competitivitat global

ITEMSA podrà ajudar-los a elaborar el Pla de millora de la competitivitat i de la productivitat que els convingui més a cada moment, previ informe de l’anàlisi de la situació actual, de la quantificació dels objectius a assolir i del cost de la nostra col·laboració, tancat i variable (en funció dels resultats obtinguts), programant i fent viables les accions necessàries per aconseguir-los mitjançant la utilització dels recursos de què vostès disposen (amb l’excepció de mínimes inversions o despeses, de fàcil i ràpid retorn) i amb l’aplicació de les tècniques més adequades, assegurant els nivells més necessaris de participació i compromís per part de tota la línia de comandament de la seva Empresa de cara a la consecució eficaç dels objectius proposats. I ho farem junts, vostès i ITEMSA.

El cost de la col·laboració d’ITEMSA serà inferior al 50% de l’estalvi obtingut durant el primer any d’execució del Pla, en condicions de situació homogènies respecte a les considerades en aquest.

El nostre procés d’actuació en l’elaboració del seu Pla integral de millora de la competitivitat i de la productivitat es basa fonamentalment en l’actuació conjunta i coordinada d’ITEMSA amb el Client.

Estem convençuts que els objectius de millora planificats s’aconsegueixen més fàcilment amb l’aplicació del Model ITEMSA i amb l’aportació conjunta dels elements següents:

  • El canvi organitzatiu i de mentalitat necessari per fer de cara al Pla.
  • La insubstituïble implicació i col•laboració de l’equip directiu i tècnic de l'Empresa Client.
  • La formació necessària dels seus tècnics, caps i operaris.
  • La utilització de les tècniques més adequades al cas.
  • L’imprescindible i ajustat tractament dels aspectes relatius als recursos humans de l’Empresa.

TOGETHER BETTER

 

2. Projectes en format Estalvi/Cost

ITEMSA pot ajudar-los a desenvolupar i implantar eficaçment un Pla de millora d’un procés, limitat a una Secció de fabricació o a una Línia de muntatge de la seva Empresa, prèvia confecció d’un pressupost tancat, amb objectius d’estalvi a aconseguir i cost variable de la nostra intervenció (en funció dels diferents trams d’estalvi assolibles acordats).

 

3. Outsourcing d'activitats

Podem col·laborar amb la seva Empresa i garantir la bondat tècnica de les nostres intervencions a un cost raonable  prèviament acordat, assumint –per exemple– el desenvolupament de les funcions, globals o parcials d’un servei intern d’assessorament en matèria de mètodes i temps pels processos industrials de la seva Fàbrica (observació i registre dels mètodes operatoris que es practiquen en els llocs de treball: estudi i proposta de les millores organitzatives i de procés relacionades amb aquests mètodes;  implantació de les millores i dels nous mitjans de treball que autoritzi la Direcció; determinació dels mètodes operatoris corresponents; establiment dels temps correctes exigibles d’execució del treball; i, si s'escau, formació dels operaris afectats, en suport dels Caps de Fabricació, per poder fer complir els nous mètodes i temps).