Gestió Empresarial

Planificació, organització, direcció i control

ITEMSA pot ajudar-los a millorar la gestió de les seves Empreses en els àmbits següents: l’assignació de responsabilitats i recursos, l’adopció de mesures per a la correcció de les desviacions, la motivació i la gestió estratègica del canvi.

Els oferim els nostres serveis acreditats en qualsevol de les funcions i activitats següents:

  • Planificació: previsions, fixació d’objectius, establiment de polítiques, programació d’accions, determinació de terminis de realització, assignació de responsabilitats i recursos i definició de mètodes i procediments a aplicar.
  • Organització: estructuració de funcions i unitats operatives, delegació de poders i establiment del règim de relacions internes i externes.
  • Direcció: presa de decisions, motivació, informació i comunicació.
  • Control: determinació d’estàndards, mesura, avaluacions i adopció de mesures per a la correcció de les desviacions.

 

També podem oferir-los l’elaboració dels tipus d’estudis següents:

  • Diagnòstics d’empresa (globals i per àrees de gestió).
  • Gestió estratègica del canvi.
  • Cultura d’empresa (Filosofia Corporativa).
  • Definició de l’estratègia corporativa.
  • Elaboració de plans de viabilitat i redimensionament de plantilles.