Blog: Consultoria

Notícies d'ITEMSA

Orientació, establiment i gestió d'una adequada política de millora contínua de la Producitivitat de l'Empresa

Orientació, establiment i gestió d'una adequada política de millora contínua de la Producitivitat de l'Empresa

Tant la Constitució Espanyola com l'Estatut dels Treballadors estableixen el dret dels empresaris i el deure els treballadors i dels seus legals representants amb vista a la determinació i aplicació de les mesures que afavoreixin el increment de la productivitat i a la col·laboració precisa per a l'assoliment d'aquesta fi, d'acord amb el que es disposa en les lleis i els pactes en els Convenis col·lectius aplicables.L'establiment de l'oportuna Política d'Organització del Treball i Pro [...]

Com reduir costos a l'empresa

Com reduir costos a l'empresa

A les empreses solen produir-se algunes de les següents classes de malbaratament, que incrementen innecessàriament els seus costos:Excés de producció (fer més del que es necessita o més del que s’ha d'utilitzar immediatament, a causa de previsions o programacions poc acurades, a permetre malbarataments i repeticions d'un mateix treball, a lots econòmics, a acumulació d'estocs, a mantenir el personal ocupat, etc.).Excés d'Inventari/Existències (tots els materials, components i producte [...]

Problemàtica en matèria de Productivitat Empresarial i les seves possibles solucions

Problemàtica en matèria de Productivitat Empresarial i les seves possibles solucions

Si té vostè la necessitat de:Alleugerir i dinamitzar l'estructura organitzativa de la seva Empresa.Millorar l'organització pràctica del treball en els seus tallers de producció.Optimitzar els processos i mètodes operatoris de fabricació (mantenint les instal·lacions i els equips productius actuals o efectuant una reduïda inversió en mitjans auxiliars, de fàcil i ràpid recobrament).Incrementar la qualitat dels seus productes o serveis.Escurçar els actuals terminis de lliurament a Clien [...]

Reducció de costos mitjançant la millora contínua

Reducció de costos mitjançant la millora contínua

En una economia cada vegada més globalitzada i competitiva, les empreses necessiten millorar constantment en l'estandardització dels mètodes i temps dels seus processos.Possibilitar aquesta millora exigeix l'aplicació d'un sistema de treball que els permeti augmentar de manera harmònica els seus nivells de qualitat, reduir costos, incrementar la seva productivitat, escurçar els terminis de lliurament i intensificar la flexibilitat de la seva capacitat productiva.El sistema que millor [...]

Cronometratge Industrial

Cronometratge Industrial

Per ser competitives, les empreses precisen estandarditzar els mètodes i temps correctes d'execució del treball que li permetin resoldre la variada problemàtica dels seus processos industrials o de servei.La bona marxa d'una empresa depèn en moltes ocasions de que les seves diverses activitats productives estiguin correctament resoltes, depenent això -al seu torn- de la bondat tècnica dels temps assignats per a l'execució del treball.D'altra banda, aquests temps han de ser justs perqu [...]

Bones Festes - Felices Fiestas - Merry Christmas – Frohe Weihnachten - Bonnes fêtes - Buon Natale - Boas Festas

Anàlisi, millora i determinació dels mètodes de treball

Anàlisi, millora i determinació dels mètodes de treball

L'Oficina Internacional del Treball (OIT) defineix l'Estudi de Mètodes com “l’enregistrament i examen crític sistemàtics de les maneres de realitzar activitats, amb la finalitat d'efectuar millores”.L'estudi de mètodes constitueix la primera part de l'Estudi del treball i es relaciona amb la reducció del contingut de treball d'una tasca o operació, abans de procedir al mesurament del mètode millorat. Sol realitzar-se a través de les següents fases:Seleccionar els processos a millorar. [...]

Estandardització del treball (Mètodes i Temps)

Estandardització del treball (Mètodes i Temps)

La concurrència de la totalitat o algunes de les circumstàncies següents està posant en risc la bona marxa de la gestió de les empreses industrials o de serveis, donant lloc a un perillós encara que evitable procés de pèrdua de competitivitat:Inexistència o insuficiència de l'exigible grau de racionalització i estandardització del treball en els tallers de producció (el que dificulta el degut control dels costos i la seva necessària reducció amb vista a millorar la competitivitat de l [...]

Bones Festes - Felices Fiestas - Merry Christmas – Frohe Weihnachten - Bonnes fêtes - Buon Natale - Boas Festas

La OEE (Overall Equipment Effectiveness), un indicador bàsic de productivitat i competitivitat, de classe mundial, per a la seva Empresa

La OEE (Overall Equipment Effectiveness), un indicador bàsic de productivitat i competitivitat, de classe mundial, per a la seva Empresa

Les autèntiques millores de productivitat i competitivitat empresarial són les que permeten aconseguir una major producció amb els mateixos o menors recursos (personal, maquinària i instal·lacions productives, etc.) o la mateixa producció amb menys recursos, aprofitant sempre al màxim cadascun dels disponibles a cada moment i establint, a tal fi, objectius progressius de productivitat, adoptant els plans d'acció més adients per aconseguir-los i avaluant sistemàticament els resultats o [...]